Opleiding Psychodynamieken van organisaties

Deze opleiding richt zich op de menselijke kant van de onderneming, zowel op datgene wat goed bekend en bewust ervaren wordt, als op datgene wat ongekend, onverwacht en onbewust is zowel voor de individuen als voor de groep. Het naar boven brengen van deze menselijke onderbouw van werkervaringen kan een nieuw licht doen schijnen op de uitdagingen en dilemma’s die organisaties en hun leden tegenkomen. De vaardigheid ontwikkelen om onzekerheid en irrationaliteit te kunnen verdragen en niet direct antwoorden te hebben is een basisgegeven van de opleiding. Observeren, zich openstellen voor wat onder de oppervlakte leeft, en leren uit ervaring zijn voor ons de beste manier om leiding geven, geleid worden, samenwerking bevorderen te kunnen begrijpen.

Het leven van organisaties onder de oppervlakte

De persoonlijke manier waarop we de wereld bekijken, ieders interne bril, bepaalt mee hoe we de werksituatie bekijken. De basisprincipes van menselijke relaties gelden bovendien op alle niveaus van functioneren, ook op het professionele niveau.

Zo is elk bedrijf/instelling, kortom elke werkplaats, ook een plaats van emoties en gedragingen waar psychische, relationele, team en organisatieniveaus alle tegelijkertijd aanwezig zijn omdat mensen er samenkomen om een taak te volbrengen, een product te maken of een project tot een goed einde te brengen.

Soms kunnen organisaties op families lijken, die meer of minder, langduriger of korter dysfunctioneel zijn.

Los van de endemische, onbewuste processen die in elke organisatie aanwezig zijn, heeft elk bedrijf, elke instelling ook specifieke onbewuste kenmerken en problemen.

Men kan het psychische leven binnen een organisatie beschouwen, namelijk de samenhang tussen ieders subjectieve inbreng met de collectieve processen, maar tegelijk is er ook een psychisch impact van de organisatie op de werknemers en op hun onderlinge samenwerking.

Alle leden van een organisatie spelen hun rol in de groep. Enerzijds brengt ieder de eigen persoonlijkheid, ervaring en ambitie mee, maar de psychische invloed van de organisatie plaatst eenieder ook in een bepaalde rol.

Organisaties hebben verschillende dimensies, namelijk een specifieke taakgerichtheid (productie, project, opdracht), een onderhandelingspositie met hun context (sector, maatschappij, overheid,..), een structurele dimensie (organigram, contractuele bepalingen, externe samenwerkingsverbanden,..) en een identitaire dimensie (publiciteit, concurrentiële positie,..).

De hedendaagse organisaties moeten een aantal complexe maatschappelijke thema’s integreren in hun werking: technologische en communicatierevolutie, ecologisch bewustzijn, veranderende sociale en culturele patronen, economische en politieke instabiliteit, globalisering en netwerking, contractuele verbanden ipv vaste benoemingen,..

Het in evenwicht houden van de verwachtingen van groei, of zelfs overleving, die deze thema’s introduceren met de inspanning om de identiteit en de emotionele verbondenheid met de alledaagse praktijk te behouden, is een uitdaging voor alle organisaties.

Zo biedt een organisatie een actieve en steeds veranderende scène, waarop zich verschillende tegenstrijdige, constructieve, creatieve, verlammende enz bewegingen achtereenvolgens afspelen, de psychodynamische processen.

Hoe beslissingen, nieuwe plannen, reorganisaties, enz kunnen geïmplementeerd worden wordt gestuurd door de psychodynamische processen die de organisatie kenmerken.

Het leren begrijpen van de aard, verloop en impact hiervan op de evolutie van de organisatie komt aan bod in de Opleiding Psychodynamieken van Organisaties.

Praktisch

De kandidaat zoekt een bedrijf in de regio om gedurende één jaar wekelijks gedurende één uur op een vast ogenblik aanwezig te zijn.

Na verloop van deze observatie wordt uitgebreid nota genomen.

De observaties worden besproken in een seminarie, waarbij strikt op confidentialiteit wordt toegezien. Er kunnen geen audiovisuele opnames gebruikt worden.

Kandidatuurstelling via info@giovzw.be

Interesse voor de opleiding Psychodynamieken in organisaties?

Stel hier je kandidatuur